Referat af generalforsamling 31-01-2022 i MiD
TRAPHOLT

1) Valg af dirigent og referent:
Ad. 1: Karen Bech valgt til dirigent og Mie Ellekilde er referent
2) Bestyrelsens beretning v/formand Birgit Pedersen
Ad. 2: formandens beretning i stikord:
Afholdte bestyrelsesmøder
ONLINE JANUAR, MOLS DEN 9. TIL 10. JUNI, 16. AUGUST, 30. NOVEMBER 2021
Generalforsamling
Generalforsamling tirsdag 23. februar 2021 via Zoom. Indkaldelse udsendt ud senest 1. februar – altså rettidigt.
ODM Formidlerseminar
2021 aflyst. Men arbejdet med kommende formidlingsseminar 2022 gik i gang. Og ligger nu klar.
MiD Magasinet

 • Forår 2021, Digitalt Magasin om Digitale tiltag under nedlukning.
 • Efterår 2021: Museumsformidling for de yngste.
 • Arbejder med Magasinet forår 2022 (tema lægger sig op ad ODM Forårsmødet) er i gan

Temadage 2021
Ingen afholdte temadage i foråret – men MiD bestyrelsen opfordrede (i nyhedsbrev) medlemmerne til at melde tilbage, hvis de gerne vil lave en online aktivitet, møde eller lignende. Så ville MiD facilitere.
Temadag på Øhavsmuseet mandag den 20. september – AFLYST

Studietur 2021
Studieturen planlagt til DK – oktober/november – AFLYST
(Ribe: Heksemuseet, Vadehavscentret, Tirpitz, Domkirken var på programmet).
Studietur 2022
Gunner og Jane fra Arken vil gerne stå for studieturen 2022 i udlandet
Molsmødet speciel
På mødet var der fokus på indsatsområder – struktur og ansvarsområder – fremtidige planer – herunder bestyrelsens fremtid. Dette foregik blandt andet gennem workshop.
Vi kiggede på mulige nye medlemmer – kunne Nordtyskland være en ide (se fx https://www.nordmus.eu/projekte-2/nordmus/).
Generel opfordring fra bestyrelsen
Vi vil til stadighed opfordre medlemmerne til at sende os relevante ting (seminarer, workshops, kurser, jobopslag etc) til os som vi kan lægge på FB
Udskiftning i bestyrelsen
Jakob Stig Nielsen, Mie Ellekilde og Birgit Pedersen

Input fra deltagere ved generalforsamling på baggrund af formandens beretning:

 • Nils Jensen fra ODM italesatte problematikkerne ved at formidlingsbegrebet er blevet meget diffust og spredt, så derfor kunne det være en idé at sætte fokus på, hvordan foreningen fremstår og hvordan vi omfavner de mange forskellige forståelser af, hvordan formidling som begreb forstås.
 • Kunne være et oplæg til den nye bestyrelse at se på, hvordan vi styrker eventuelle samarbejder mellem MiD og de mange andre spillere (Skoletjenesten, ICOM CECA, museernes egne store tiltag etc.).
 • En anden opgave kunne være mere fokus på faginteresser, så flere potentielle medlemmer kan se værdien af MiD

3) Fremlæggelse af regnskab og budget v/ kassere Rikke Johansen Smidt (afbud pga. sygdom, derfor laves fremlæggelse af suppleant Henrik Sell):
Ad. 3: Vedr. regnskabet: OBS på punktet med de -16.500 kr/medlemskontingenter
Vedr. budget: OBS på, at der ikke er afsat udgifter til generalforsamlin
g

4) Godkendelse af regnskab
Ad. 4: GODKENDT

5) Fastsættelse af kontingent
Ad. 5: Der er enighed om, at kontingentet på 350 kroner bibeholdes

6) Indkomne forslag
Ad. 6: Intet at bemærke

7) Valg til bestyrelsen
Ad. 7:

 • Rikke Johansen Smidt, Karen Grøn og Merete Essenbæk er ikke på valg
 • Henrik Sell genopstiller som suppleant
 • Birigt Pedersen og Mie Ellekilde er på valg og genopstiller ikke
 • Jakob Stig Nielsen er suppleant og genopstiller ikke
 • Karen Dubery (Museum Østjylland) opstiller som nyt medlem – er valgt
 • Wenche Maderbacher (Moesgaard/ICOM CECA) opstiller som nyt medlem – er valgt
 • Thea Højvang Rasmussen (Nordjyske Museer) opstiller som nyt medlem (bekræftet pr. mail/Henrik Sell) – er valgt.

8) Evt.

 • Wenche orienterede om, at der er europæisk ICOM CECA-konference på Moesgaard. Tema er ”ENJOYMENT” og der kommer et call for papers.
 • Nils Jensen opfordrede til, at flere får meldt sig til Formidlingsseminaret.

Efter generalforsamlingen var der omvisning i udstillingen Verner Panton – tak for en spændende tur, Karen!

Referat af generalforsamling 23-02-2021 i MID – på zoom

Generalforsamlingen var krydret med korte oplæg ved formidlingsinspektør Jesse-Lee Costa Dollerup, Skoletjenesten i Museum Vestsjælland og publikumsudvikler Karen Bech, Trapholt

1) Valg af dirigent og referent
Ad. 1: Merete Essenbæk og Mie Ellekilde

2) Beretning v. næstformand Mie Ellekilde
Ad. 2: Året indledtes med generalforsamling 2020 på Trapholt med besøg i sanseudstillingen Sense yourself. Vi nåede at afholde Formidlingsseminar inden hele landet lukkede ned. Seminaret fik en rigtigt flot evaluering. MiD Magasinet Det grænseløse museum blev udgivet samtidig og blev vel modtaget og emnerne lå som altid op ad seminaret. MiD Seminaret 2021 er udsat til 2022, hvor vi vender STÆRK tilbage. Så ramte coronaen og derefter fulgte flere aflysninger. 31. august fik vi dog afholdt temadag om SoMe – Museernes brug af SoMe i undervisningen til børn og unge på SMK: Meget inspirerende med ca. 30 deltagere.

Efterårets temadag blev aflyst: Temadag om projekt Voyager – naturvidenskab og STEM-fag på museer og det var heller ikke muligt at afholde studietur.
Efterårets MiD Magasin blev gjort digitalt (alt var forskudt pga corona). Magasinets tema er farvet af corona og udkom forsinket. Vi er dog glade for at vi har haft mulighed for at prøve kræfter med den digitale løsning.

3) Regnskab til godkendelse
Ad. 3: Fremlagt og godkendt af generalforsamlingen

4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder 350 kr.
Ad. 4: Godkendt
Budget 2021 fremlagt og godkendt.

5) Indkomne forslag
Ad. 5: Intet at bemærke

6) Valg til bestyrelse
Ad. 6: Merete Essenbæk, Karen Bech og Rikke Johansen Smidt på valg – alle ønsker at genopstille – er valgt
Henrik Sell og Jakob Stig Nielsen på valg som suppleanter – begge ønsker at genopstille – er valgt

7) Eventuelt.
Ad. 10: – Studietur i Danmark i efteråret? Om der er nogen, der gerne vil? Karen og Jakob. Museum Vestsjælland og Museum Sønderjylland er foreslået.
– MiD Magasinet er denne gang elektronisk og har kode på. Forslag: at medlemmer kan komme med på online seminar med skribenter fra bladet – som noget specielt for medlemmer. Der er opbakning til, at vi fjerner koden.
– Clubhouse initiativ v/ Jakob – MiD sætter på facebook.

Generalforsamling 2020

Referat fra MiDs generalforsamling på Trapholt torsdag den 30. januar 2020 kl. 10.00-11.00

1) Valg af dirigent og referent
Rikke Johansen Smidt valgt som dirigent, Jakob Stig Nielsen som referent. 

2) Beretning v. Birgit Pedersen
Formanden berettede om foreningens aktiviteter 2019, herunden afholdelsen af to temadage, foreningens arbejde med ODMs formidlingsseminar, studieturen hvor 19 MiD-medlemmer sammen tog til Manchester. Der er i 2019 desuden udkommet to numre af foreningens magasin, hvoraf det ene er lavet i samarbejde med magasinet Danske Museer. Da magasinet er en omkostningstung post på budgettet, hvor især porto vejer en del. Se iøvrigt “Formandens beretning 2019” nedenfor
Der var blandt deltagere diskussion omkring formidlingsseminaret og omkring prisen på seminaret, som var en udfordring for mange museer, og hvilken ønsker der er til standard omkring faciliteter, forplejning og overnatning. Der kom desuden forslag om fremover at lade medlemmerne vælge mellem få bladet digitalt eller trykt med posten. 

3) Regnskab til godkendelse
Kasserer Henrik Sell gennemgik foreningens økonomi og de enkelte poster i 2019-regnskabet, herunder en redegørelse for alle udgifter herunder. Indsatsen for fortsat at få flere medlemmer for på den måde at konsolidere foreningens økonomi fortsætter i 2020. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen 

4) Indkomne forslag
Der var ingen rettidigt indkommende forslag. I forsamlingen kom der spørgsmål til om hvorvidt det var en fordel hvis foreningens generalforsamlingen – tidligere – lå som en del af formidlingsseminaret.
Der var en diskussion omkring medlemsfordele og hvordan man gjorde medlemsskab af foreningen mere attraktivt. Her blev der bl.a. nævnt mulighed for at få jobopslag, det at sætte fokus på netværksdelen og mulighed for at sætte finde partnerskaber. Derudover snakke om samarbejde ud over faggrænserne, f.eks. med teatrene .
Der var forslag om at gøre bestyrelsen større og lidt snak omkring den geografiske spredning blandt medlemmer.

Punkt 5) Valg til bestyrelsen
– Merete Essenbæk, Henrik Sell og Jakob Stig Nielsen var ikke på valg.
– Birgit Pedersen og Mie Ellekilde samt suppleanterne Karen Bech Jessen og Rikke Johansen Smidt var på valg og alle ønskede at genopstille. Der var ingen andre kandidater, hvorfor alle fire blev genvalgt uden afstemning.

6) Eventuelt.
Løs snak under eventuelt.

 Dagens program fortsatte herefter videre med temadag om udfordringer af sanserne i udstillings- og formidlingsarbejde med udgangspunkt i Trapholts aktuelle udstilling Sense Me


Formandens årsberetning 2019

ODM og MiD:
samarbejde om forårsseminaret 2019, der handlede om Det Grænseløse Museum.
Det var første år for uddelingen af MiDs formidlerpris, der gik til Vesthimmerlands Museum, Maria Clement Hagstrup, med projektet Historiedetektiverne.
Det var også årets første MiD Magasin, der traditionen tro handlede om det samme som ODMs formidlerseminar.
Tak for jeres interesse og bidrag.

Studietur
Gik til Manchester. 19 medlemmer afsted over 2 fuldpakkede museumsdage: politimuseum, people’s museum, football museum m.fl.
Vi venter spændt på hvor turen går hen til efteråret. Og det er Inge Tranter og Kamma fra Væksthuset i Århus, der planlægger.
Hold øje med tilmelding.

Temadage
Temadag i forbindelse med generalforsamlingen 2019 afholdt på Viborg animationsskole, hvor forskellige animationsvirksomheder fortalte om deres arbejde.
Temadag på Karen Blixen Museet om at formidle enkeltpersoner og deres historie

Efterårsmagasinet
MiD Magasinet efterår 2019 er blevet til i samarbejde med Danske Museer og handler om SoMe og museer.
Hvorfor samarbejde med Danske Museer:
Vi blev inviterede til samarbejdet og det er vi glade for.
I har forhåbentlig modtaget jeres eksemplar. Ellers er I velkomne til at snakke med Henrik Sell om det.

Kommende ODM seminar 2020.
Forårets program er lanceret og det handler i år om Viden og kreativitet.
Igen i år har MiD udgjort styre- og arbejdsgruppen for seminaret. Super stærks og interessant program og vi kan kun opfordre jer til at melde jer til.
Forårets MiD Magasin #41 handler om det samme.

Årets udfordringer
Ud over en stram økonomi og en kamp for at holde skinnet på næsen har vi været udfordret på bogholderi.
Det har givet gener for medlemmerne og det er vi kede af. Der er nu ved at være styr på medlemslisten og betalinger – som jo er vores væsentligste indtægtskilde.
Vi arbejder hårdt for at gøre tingene så omkostningsfrit som muligt og vi indhenter indtægter hvor det er os muligt FX ved at arbejde for ODM og være gæsteskrivere i et blad som Danske Museer.
Så hjælp os med at få flere medlemmer.


Generalforsamling og temadag 2019

i Foreningen Museumsformidlere i Danmark, Arsenalet i Viborg den 27. februar.

 Dagsorden og referat for Generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent
Rikke Johansen Smidt og Mie Ellekilde
2) Beretning v. Birgit Pedersen
Formandens beretning i stikord:
Farvel til Michael Gyldendal.
– Antal medlemmer, ca. 251 prs
Vi kæmper forstat med at fastholde og få nye medlemmer.
– Jakob Stig har meldt sig på banen som værende medlemskoordinator da der er et royalt roderi i systemet. Det er vigtigt at vores medlemmer tilknytter en mail tilknyttet til dem selv og husker at ændre oplysninger. Det er et privat abonnement
– MiD´s bogholder og kasserer, Tove Kusier er skiftet ud med en anden kasserer. Har man brug for noget der har med tilmelding/framelding kontaktes Jakob Stig mens pengesager foreløbig er Henrik Sell. Målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på institutioner, hvor MiD ikke er repræsenteret.
– For at skabe mere opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer har bestyrelsen diskuteret at indføre en Årets Formidlerpris. Den uddeles første gang her på kommende formidlingsseminar. Der er indkommet 15 indstillinger. Kriterier, tilmelding osv kan findes på hjemmesiden.
Vi havde lovet at melde nominerede ud i efterårsmagasinet 2018. Det har dog taget lidt tid at arbejde konceptet ordentligt igennem.
– To magasiner udgivet i 2017:
Formidlingsstrategier (Marts ODM formidlerseminar)
Udenfor murerne (okt 2018)
2019: Det grænseløse museum (marts formidlingsseminar)
2019 Efterårsnummeret bliver i samarbejde Danske Museer og kommer til at handle om SoMe. I en to årig forsøgsordning sidder MiD med i en redaktørgruppe vedr. tidsskriftet Danske Museer. I må allerede gerne nu tænke på om I har artikler I kunne tænke jer at skrive om det emne.
Dette samarbejde er et forsøg på at spare penge på et af årets blade.

– En Temadage + GF 7. feb 2018 på Fængselsmuseet.
Temadag på Forsorgsmuseet i Svendborg
AFLYST pga. for få tilmeldinger
Det er anden gang og nu lader vi den ligge.

-Studietur til Warszawa 2018 var en succes – find den lille film om turen på MiDs FB.
Næste studietur går til Manchester sept/okt 2019

-Nordisk Netværk (NAME)
Må vi desværre stoppe pga. af kapacitet både økonomisk og manpower. Vi vil dog i det omfang det er muligt understøtte et netværk.

– ICOM CECA
MiD er en del af ICOM CECA og deltager aktivitet i aktiviteter. Michael Gyldendal sidder fortsat i CECA´s bestyrelsen (siden 2016) og vi håber han fortsat vil rapportere til MiD.

– Samarbejde med ODM om formidlerseminar, 2019
Medlemsrabat, 150 kr. Vi er med til at arrangere og laver fortsat magasin til seminar

-Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside:
MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temadage, relevante konferencer og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal blandt andet med præsentation af nye medlemmer. MiD´s hjemmeside opdateres løbende, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater. FB med jobopslag virker godt

3) Regnskab til godkendelse – GODKENDT
Gennemgang af regnskab og budget.
MiD Magasinet er den største udgiftspost. Vi håber at få denne nedbragt betydeligt, da Jakob Stig Nielsen har tilbudt at være husgrafiker.
Der skal laves en indsats for at få flere medlemmer og eventuelt andre måder at skaffe indtægter på.
Det opfordres at man genovervejer en målrettet indsats mod studerende
Opfordring fra generalforsamlingen om at ændre ordlyd/budskab på hjemmesiden, så flere kan se værdien i et medlemskab.
Medlemslisten tages ud af revisorjobbet, så forhåbentlig kommer der mere styr på denne del, der har været præget af rod.

4) Fastsættelse af kontingent
Der er stillet forslag om at hæve kontingentet med 50 kroner: godkendt

5) Indkomne forslag
Intet indkommet

6) Valg til bestyrelse
Birgit Pedersen og Mie Ellekilde er ikke på valg.
Rikke Johansen Smidt, Karen Bech Jessen, Merete Essenbæk og Henrik Sell er på valg: genvalgt.
Jakob Stig Nielsen er blevet opfordret til at opstille: valgt

– Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Birgit Pedersen
Næstformand og website/FB: Mie Ellekilde
Kasserer: Henrik Sell
Magasinansvarlig: Merete Essenbæk
Medlemsansvarlig og husgrafiker: Jakob Stig Nielsen
Suppleanter og Movers & Shakers: Karen Bech Jessen og Rikke Johansen Smidt

7) Eventuelt.
Rikke fortalte om den kommende temadag, som bliver den 11. September klokken 11-15 på Karen Blixenmuseet om den personbårne historie og hvad den betyder for os moderne mennesker.

Dagens program:

Dato: onsdag den 27.februar 2019
Generalforsamling klokken 10 til 11 (med mulig ankomst fra kl. 9.30)
Temadag klokken 11.00 – 15.00 (MiD byder på en sandwich undervejs)
Sted: Parolesalen på ”Arsenalet”, Kasernevej 8-10, 8800 Viborg


Generalforsamling 7. februar 2018 på Fængselsmuseet Horsens
Dagsorden for Generalforsamling:

1)   Valg af dirigent og referent

 1. Referent Michael Gyldendal
 2. Dirigent Karen Bech Jessen
 3. Formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt

2) Beretning v. Michael Gyldendal (formand MiD)
 – Præsenterede bestyrelsen og deres rolle.
Antal medlemmer, ca. 220.
Vi kæmper forsat med at fastholde og få nye medlemmer.
Det er vigtigt at vores medlemmer tilknytter en mail tilknyttet til dem selv og husker at ændre oplysninger.
MiD´s bogholder og kasserer, Tove Kusier kan kontaktes i forbindelse med ændringer i kontaktoplysninger, tk@dkmuseer.dk
Målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på institutioner, hvor MiD ikke er repræsenteret.

For at skabe mere opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer har bestyrelsen diskuteret at indføre en Årets Formidlerpris. I bestyrelsen er det blevet diskuteret hvordan kriterierne skulle fastlægges og hvordan processen skulle faciliteres, vi satser på første pris i 2019.
-Der er enighed i bestyrelsen om at vente til 2019. Prisens optakt og efterlysning af nominerede meldes ud i efterårsmagasinet 2018 – efterlysningen startes dog allerede efter sommerferien, hvor medlemmerne kontaktes direkte. Herefter skal der foregå en afstemning blandt foreningens medlemmer og prisen gives på Formidlingsseminaret 2019.

To magasiner udgivet i 2017:

Hvad er vi værd (Marts ODM formidlerseminar)

Museumstekster (oktober 2017)

Dialog med Danske Museer, Styrelse, Dansk ICOM og ODM om fremtiden. I en to årig forsøgsordning sidder MiD med i en redaktørgruppe vedr. tidsskriftet Danske Museer.
Vi vil fastholde at lave et trykt blad i det kommende år,
Evt- tema om udeformidling i efterårsudgave.

—-
En Temadage + GF 2017 på Rockmuset

ARoS Public 24. maj 2017

TEMADAG ARoS Public, DEN 24. MAJ 2017, kl. 11.00 TIL 14.00

Formidlingschef på ARoS, Marianne Grymer Bargeman, introducerer ARoS Public, stedets visioner m.m

Temadag på Forsorgsmuseet i Svendborg

OBS: AFLYST pga. for få tilmeldinger
– Vi prøver igen i 2018!

Studietur til Amsterdam

Der blev vist billeder fra årets studietur.

Nordisk Netværk (NAME)
Hvad vil vi med det? Hvordan fastholder vi engagementet. Bestyrelsen vil fortsat arbejde med dette.

ICOM CECA

MiD er en del af ICOM CECA og deltager aktivitet i aktiviteter. Michael Gyldendal sidder i CECA´s bestyrelse fra 2016.
Konference i Tblisi, Georgien 24/9-27/9 2018

Samarbejde med ODM om formidlerseminar, 2018

Medlemsrabat, 150 kr. Vi er med til at arrangere og laver fortsat magasin til seminar

Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside

MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temadage, relevante konferencer og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal blandt andet med præsentation af nye medlemmer. MiD´s hjemmeside opdateres løbende, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater. FB med jobsopslag virker godt

Regnskab til godkendelse. Regnskabet godkendt

3)   Fastsættelse af kontingent, ingen varslede ændringer.Det blev vedtaget

4)   Indkomne forslag, ingen indkomne

5)   Valg til bestyrelse, Dorthe Godsk Larsen og Signe Lykke Littrup genopstiller ikke.

 1. Birgit Pedersen og Mie Ellekilde på valg, Valgt til bestyrelsen som ordinært medlem
 2. Bestyrelsen indstiller Karen Bech Jessen + 1 til valg.  Udover Karen ønskede Rikke Johansen Smidt at stille op som suppleanter. Valgt til bestyrelsen som suppleant.
 3. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Lars Bøgh som suppleant + 1 til valg. Ingen blev valgt, men bestyrelsen undersøger om det er et krav at have en revisor.

6)     Eventuelt. Diskussion om at man godt kunne sætte kontingent op. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Michael Gyldendal (formand)
Skoletjenesten på Sjælland
Gyldenløvesgade 15 – 3. sal
1600 København V
michaelgyldendal@gmail.com

Birgit Pedersen (næstformand)
ARoS Aarhus Kunstmuseum
ARoS Allé 2 | 8000 Aarhus C
Tlf.: 87 30 66 43 | bp@aros.dk

Henrik Sell (kasserer)
Naturhistorisk Museum Aarhus
Wilhelm Meyers Allé 210 | 8000 Aarhus C
Tlf.: 86 12 97 77 | sell@nathist.dk

Mie Marie Vinther Ellekilde
Meaning Making Experience (MMEx)
Inge Lehmanns Gade 10 , 5. sal
8000 Aarhus C
Tlf.: 23 80 91 32 | mie@mmex.dk

Merete Boel Essenbæk
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Museumsinspektør- formidling
Dalgade 7
6100 Haderslev
Tlf: 7452 7566
mees@museum-sonderjylland.dk

Karen Bech Jessen
Trapholt
Æblehaven 23
Kolding
Tlf:79794329
kbj@trapholt.dk

Rikke Johansen Smidt
Viborg Museum
Hjultoret
Viborg
Tlf:87873811
rij@viborg.d

Generalforsamling 2. februar 2017 på Ragnarock

Dagsorden for Generalforsamling:

1)      Valg af dirigent og referent

 1. Referent Michael Gyldendal
 2. Dirigent Merete Essenbæk
 3. Formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt

2) Beretning v. Michael Gyldendal

GF 2017 Museumsformidlere i Danmark

Dagsorden for Generalforsamling:

Beretning v. Michael Gyldendal

Præsenterede bestyrelsen og deres rolle

Antal medlemmer, ca. 220.

Vi kæmper forsat med at fastholde og få nye medlemmer.

For at skabe mere opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer har bestyrelsen diskuteret at indføre en Årets Formidlerpris. I bestyrelsen er det blevet diskuteret hvordan kriterierne skulle fastlægges og hvordan processen skulle faciliterers. Generalforsamling diskuterede forskellige muligheder, og der var bred enighed om at gå videre med ideen.

Det er vigtigt at vores medlemmer tilknytter en mail tilknyttet til dem selv og husker at ændre oplysninger.

MiD´s bogholder og kassere, Tove Kusier kan kontaktes i forbindelse med ændringer i kontaktoplysninger, tk@dkmuseer.dk

To magasiner udgivet i 2016:

Kunden har altid ret (Formidlerseminar, forår)

Dur ikke  (oktober 2016)

Dialog med Danske Museer, Styrelse, Dansk ICOM og ODM om fremtiden. I en to årig forsøgsordning sidder MiD med i en redaktørgruppe vedr. tidsskriftet Danske Museer.

Vi vil fastholde at lave et trykt blad i det kommende, og vil evt. forsøge at finde fondsmidler.

En Temadage + GF 2016 på Arbejdermuseet:

Uhørt ungdom på Arbejdermuseet

Temadag på Naturhistorisk museum Århus: Om brugerindragelse i museets formidling

Studietur til Stockholm

Der blev vist billeder fra årets studietur.

Turen går til Amsterdam i 2017, øjensynligt den 13., 14. og 15. september

Nordisk Netværk (NAME)

Dorthe fortalte om det Nordiske Netværk, som har fungeret via fondsmidler fra Norden. Projektmidlerne slutter i 2017 og der skal findes en videre form for samarbejdet. Det kan følges via Facebook:

 ICOM CECA

MiD er en del af ICOM CECA og deltager aktivitet i aktiviteter.

Michael Gyldendal sidder i CECA´s bestyrelse fra 2016.

Konference i London uge 42 2017:An ICOM conference from CECA and DEMHIST.

Are we doing enough? Keeping heritage relevant in the 21st Century

14-18 October 2017, Tower of London and Hampton Court Palace, UK

Call for papers deadline 8/3.

Samarbejde med ODM om formidlerseminar, 2017

Medlemsrabat, 150 kr. Vi er med til at arrangere og laver forsat magasin til seminar

Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside

MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temdage, relevante konference og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal blandt andet med præsentation af nye medlemmer. MiD´s hjemmeside opdateres løbende, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater. FB med jobsopslag virker

Nye medlemmer:

MiD vil gerne præsentere nye medlemmer i vores nyhedsbrev. Derfor får de mulighed for kort at beskrive sig selv, hvis de sender info.

2)      Regnskab til godkendelse. Regnskabet godkendt

3)      Fastsættelse af kontingent, ingen varslede ændringer.Det blev vedtaget

4)      Indkomne forslag, ingen indkomne

5)      Valg til bestyrelse, Tine Seligmann og Karsten Elmose Vad genopstiller ikke.

 1. Michael Gyldendal, Dorthe Godsk Larsen og Henrik Sell på valg, Valgt til bestyrelsen som ordinært medlem
 2. Bestyrelsen indstiller Merete Essenbæk+ 1 til valg.  Udover Merete ønskede Signe Littrup og Helle Laustsen at stille op som suppleanter. Der var derfor afstemning. Merete og Signe blev valgt som suppleant.
 3. Valg af revisor. Annelie Kunnosson genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Lars Bøgh som suppleant + 1 til valg. Ingen blev valgt, men bestyrelsen indstiller efterfølgende en revisor, som vil blive godkendt op næste generalforsamling.

6)     Eventuelt.Ikke noget til eventuelt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Michael Gyldendal (formand) Danmarks Tekniske Museum/Skoletjenesten på Sjælland

Fabriksvej 25

3000 Helsingør

Tlf.: 49 22 26 11

mg@tekniskmuseum.dk

Birgit Pedersen (næstformand)

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Allé 2

8000 Aarhus C

Tlf.: 87 30 66 43

bp@aros.dk

Henrik Sell (kasserer)

Naturhistorisk Museum

Wilhelm Meyers Allé 210

8000 Århus C

Tlf.: 86 12 97 77

sell@nathist.dk

Dorthe Godsk Larsen

Koldkrigsmuseum Stevnsfort / Østsjællands Museum

Korsnæbsvej 60

4673 Rødvig

Tlf. 27 26 83 88

dgl@oesm.dk

Mie Marie Vinther Ellekilde

MMEx

Tlf: 2380 9132

mie@mmex.dk

Merete Boel Essenbæk

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

Museumsinspektør- formidling

Dalgade 7

6100 Haderslev

Tlf: 7452 7566 mees@museum-sonderjylland.dk

Signe Lykke Littrup

Museumsinspektør

Frilandsmuseet

Tlf +45 41 20 64 03 Signe.Lykke.Littrup@natmus.dk

Generalforsamling 1. februar 2016 på Arbejdermuseet

Dagsorden for Generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent

 • Referent Michael
 • Dirigent Henrik Rem Rasmussen
 • Formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt

2) Beretning v. Michael Gyldendal

Antal medlemmer, lidt over 200.

Vi kæmper forsat med at fastholde og få nye medlemmer.

MiD´s bogholder og kassere, Tove Kusier kan kontaktes i forbindelse med ændringer i kontaktoplysninger, tk@dkmuseer.dk

To magasiner udgivet i 2015:

Why Museums (Formidlerseminar, forår)

Nordic Inspiration (november 2015)

(Distribueres digitalt til GEM og ICOM CECA)

Siden 2013 har vi Ingen økonomisk støtte fået fra Kulturstyrelsen, hvilket har udfordret foreningens økonomi.

Dialog med Danske Museer, Styrelse, Dansk ICOM og ODM om fremtiden. I en to årig forsøgsordning sidder MiD med i en interessantgruppe vedr. tidsskriftet Danske Museer.

Vi vil fastholde at lave et trykt blad, forslag til økonomi?

Det blev nævnt at medlemmerne er glade for det trykte magasin, men man kunne overveje ”long read” altså måske kun en udgivelse, der var længere og så måske også en digital udgave.

To Temadage + GF 2015 på Jernbanemuseet:

 Nationalmuseet, De hvide busser

Bag kulisserne på udstillingen De Hvide Busser på Nationalmuseet

Museumsformidlere i Danmark og Nationalmuseet inviterer i samarbejde til særarrangement for MiD-medlemmer på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K.

Onsdag den 24.6 2015 kl 11:30-15:00

Kom til Jelling og vær med til at fejre udgivelsen særnummeret af efterårets MiD Magasin

NORDIC INSPIRATION – FRESH APPROACHES TO MUSEUM LEARNING

Magasinet er resultatet af et tæt samarbejde mellem museumsformidlerforeninger i norden – et netværk, der åbner døren for nye kontakter, samarbejdsmuligheder og videndeling mellem museumsformidlere i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island!

Kom og hør om netværket og samarbejdet på tværs af de nordiske lande.

Dagen er arrangeret i samarbejde med Kongernes Jelling, der giver et spændende indblik i det nye oplevelsescenters tilblivelse og formidling og lægger op til en diskussion af centrets muligheder og udfordringer.

Dato: 8. december 2015

Studietur til Berlin

September 2015, der blev vist billeder fra MiD´s tur til Berlin. I 2016 planlægges en tur til Stockholm, arrangeret i samarbejde med Mmex, 14-16. september.

Nordisk Netværk

Bevilling fra Norden på 30.000 euro til udgivelse af fælles nordisk publikation, efterår 2015

Evt. fælles nordiske formidler konference marts 2018? (sammen med ODM)

MiD vil gerne fortsætte med at udbygge vores nordiske samarbejde og vil i 2016 undersøge mulighederne for at søge støtte i Nordisk Kulturfond.

Samarbejde med ODM om formidlerseminar, 2016+17

Medlemsrabat, 150 kr.

Vi er med til at arrangere og laver forsat magasin til seminar

Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside

MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temdage, relevante konference og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal. MiD´s hjemmeside er blevet opdateret, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater.

Nye medlemmer:

MiD vil gerne præsentere nye medlemmer i vores nyhedsbrev. Derfor får de mulighed for kort at beskrive sig selv: Digitalt magasin: skal være mere anvendelses orienteret. Praksis udveksling, en moppedreng om året, man kan være bange for vores synlighed hvis vi ikke har magasinet, sponsormuligheder, vi vil måske arbejde videre med et treårigt nordisk projekt. Hvad skal magasinet kunne?

Nordisk samarbejde: KST nordisk konference, super god.

3) Regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt

4) Fastsættelse af kontingent, ingen varslede ændringer.
Det blev vedtaget

5) Indkomne forslag, Dorthe Danner Andersen, orientering om Art and Culture på seminariet i Vordingborg International læreruddannelse. Art and Culture. Ugens museum. Hvis nogle har lyst til at arbejde sammen med 13 studerende. Man kan mødes over Skype. Starter i uge 8 og slutter i uge 21.

6)Valg til bestyrelse, Mette Liv Skovgaard genopstiller ikke.

 1. Birgit Pedersen, Valgt til bestyrelsen som ordinært medlem
 2. samt suppleanter Mie Ellekilde Valgt til bestyrelsen som ordinært medlem
 3. Tine Seligmann ønsker genvalg. Valgt som suppleant
 4. Bestyrelsen indstiller Karsten Vad Elmose til valg. Valgt som suppleant.
 5. Valg af revisor, Inge Marie Hyldgård ønsker ikke genvalg. Annelie Kunnosson valgt, og og Henrik Rem Rasmussen valgt.

7) Ikke noget til eventuelt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Michael Gyldendal (formand)

Danmarks Tekniske Museum/Skoletjenesten på Sjælland

Fabriksvej 25

3000 Helsingør

Tlf.: 49 22 26 11

mg@tekniskmuseum.dk

Birgit Pedersen (næstformand)

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Allé 2

8000 Aarhus C

Tlf.: 87 30 66 43

bp@aros.dk

Henrik Sell (kasserer)

Naturhistorisk Museum

Wilhelm Meyers Allé 210

8000 Århus C

Tlf.: 86 12 97 77

sell@nathist.dk

Dorthe Godsk Larsen

Koldkrigsmuseum Stevnsfort / Østsjællands Museum

Korsnæbsvej 60

4673 Rødvig

Tlf. 27 26 83 88

dgl@oesm.dk

Mie Marie Vinther Ellekilde

MMEx

Tlf: 2380 9132

mie@mmex.dk

Tine Seligmann

Museet for Samtidskunst

Stændertorvet 3 d, 4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 74

tine@samtidskunst.dk

Karsten Elmose Vad

Statens Naturhistoriske Museum

Gothersgade 130 1123 Copenhagen

Tlf: 23 82 79 36

kevad@snm.ku.dk


Generalforsamling 2015

MiD generalforsamling 2015  afholdt den 2. februar på Jernbanemuseet i Odense.

Dagsorden for Generalforsamling:

1)Valg af dirigent og referent (dirigent: Merete Essenbæk, referent: Michael Gyldendal

2)Beretning v. Michael Gyldendal:
 Antal medlemmer, ca. 200. Der har desværre i 2014 været et kraftigt fald af medlemmer i foreningen. En stor del af vores medlemmer er blevet fjernet, da der ikke er betalt kontingent. MiD har fået en bogholder og kassere, Tove Kusier igennem ODM.

To magasiner udgivet i 2014:
Why Exhibitions (Formidlerseminar, forår)
Partnerskaber, (Skolereform, oktober)
Distribueres digitalt til GEM og ICOM CECA
Ingen økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen længere.
Dialog med Danske Museer og ODM om fremtiden
Vi vil fastholde at lave et trykt blad, forslag til økonomi?

To Temadage:
MiD, Museumsformidlere i Danmark og Nationalt netværk af skoletjenester sætter ”partnerskaber” under lup med en temadag på HEART i Herning, november 2014.

”Etiske udfordringer og etiske fordringer i museumsformidlingen” Temadagen vil med afsæt i formidling af emnet krig klarlægge og diskutere etiske dilemmaer i formidlingen og undervisningen af følsomme emner, og hvordan disse emner kan og bør udfordre og opfordre museumsformidlere til at stille etiske fordringer, der er forbundet med at vække følelser hos de besøgende til at agere. april 2014 Nationalmuseet
Til MiD temadagen Etiske udfordringer og etiske fordringer i museumsformidlingen deltog hele 75 personer.
Temadage 2015: Studiegruppen MiD udbød med SkoletjenesteNetværk om Strategisk prioritering af skoletjeneste på Brandts, men den var desværre ikke så populær, at den kunne blive oprettet i foråret.
Der planlægges et temadag til forsommeren på Borgcenter Vordingborg.

Nordisk Netværk
Bevilling fra Norden på 30.000 euro til udgivelse af fælles nordisk publikation, efterår 2015
Evt. fælles nordiske formidler konference marts 2016 (sammen med ODM)

Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside
MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temdage, relevante konference og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal. MiD´s hjemmeside er blevet opdateret, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater. 

Mentor i MiD
Museumsformidlere i Danmark vil gerne tilbyde en mentorording til nye og gamle medlemmer. Tanken er at vores mentorkorps står til rådighed for spørgsmål som nye medarbejder i museumsverden har. Hvad er MiD, CECA og ODM, hvordan kan jeg skabe internationale relationer og hvem arbejder med samme områder som jeg? Så vil du gerne være med til at hjælpe nye kollegaer på vej og har du en erfaring du vil videregive, så meld dig som mentor i MiD. Kontakt Michael Gyldendal for mere information: mg@tekniskmuseum.dk

Nye medlemmer:
MiD vil gerne præsentere nye medlemmer i vores nyhedsbrev. Derfor får de mulighed for kort at beskrive sig selv: 

3) Regnskab til godkendelse, godkendt

4) Fastsættelse af kontingent, ingen varslede ændring

 5) Indkomne forslag, ingen

 6) Valg til bestyrelse, bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig efterfølgende således:
Michael Gyldendal (formand) Danmarks Tekniske Museum/Skoletjenesten på Sjælland Fabriksvej 25 3000 Helsingør Tlf.: 49 22 26 11 mg@tekniskmuseum.dk

Birgit Pedersen (næstformand) ARoS Aarhus Kunstmuseum ARoS Allé 2 8000 Aarhus C Tlf.: 87 30 66 43 bp@aros.dk

Henrik Sell (kasserer) Naturhistorisk Museum Wilhelm Meyers Allé 210 8000 Århus C Tlf.: 86 12 97 77 sell@nathist.dk

Dorthe Godsk Larsen Koldkrigsmuseum Stevnsfort / Østsjællands Museum Korsnæbsvej 60 4673 Rødvig Tlf. 27 26 83 88 dgl@oesm.dk

Mette Liv Skovgaard Nationalmuseet Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf. 28 92 31 76 mls@skoletjenesten.dk

Tine Seligmann Museet for Samtidskunst Stændertorvet 3 d, 4000 Roskilde Tlf. 46 31 65 74 tine@samtidskunst.dk

Mie Marie Vinther Ellekilde MMEx Tlf: 2380 9132 mie@mmex.dk 

 7) Eventuelt. Intet.

MiD Generalforsamling 23/2 2014

Vejle Kunstmuseum

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Tine Seligmann

Referent: Rasmus Wichmann

2) Beretning v. Carina Serritzlew

P.t. er vi 271 medlemmer, det vil sige at medlemsskaren er vokset en anelse.Vi har udgivet et engelsksproget tema-nummer (Museums Across Borders).

Det er et ønske, at museernes projekter for fremtiden formidles/deles yderligere.

Vi er ved at få en ny, gratis hjemmeside, som Skoletjenesten og Københavns Kommune står for.

Der er blevet afholdt 2 tema-dage I 2013, den ene i Ejby-bunkeren, den anden (Digitale Læringsspil) i Haderslev. Ud over læringsspil, fik alle løsninger om apps med hjem. Desværre var arrangementet ramt af sygdom.

Det nordiske netværk er blevet styrket I løbet af 2013, da vi har mødtes med vores nordiske søsterorganisationer to gange. Det har været ønsket at fokusere på nordisk museumsformidling.

Da ICOM leder efter artikler til en kommende publikation, så anbefales det at alle medlemmer af ICOM vælger CECA som deres organisation.

Det ønskes at vi ikke blot fortsætter med at være mediator, men også genererer nye projekter.

Det ønskes at vi videndeler når der kommer nye projekter, derfor har MMEX talt om at skabe en overordnet ”vidensbrønd”, så museumsformidlere kan gå ind ét sted at taste et projekt ind.

Idéen er at sådanne projekter automatisk går ind på f.eks. MiD’s FB-profil.

Desværre fik projektet afslag (fra Kulturstyrelsen), da vurderingen var at der ikke var brug for flere formidlingsplatforme. Det blev ellers understreget at der ikke var tale om at lave en ny formidlingsplatform, men at samle de eksisterende. Der blev fremsat ønsker om større gennemsigtighed fra Kulturstyrelsens vegne.

Der var stor opbakning til et sligt projekt, eftersom det ville spare meget tid med at søge efter oplysninger.

Der ville skulle laves en backend – estimeret på nogle hundrede tusinde kroner. Selve systemet er ikke blevet valgt endnu. Det er ikke tanken at det skal være en database, men at man motiverer brugerne til at lægge deres projekter ind ét centralt sted.

For omtrent fem år siden skulle der oprettes to centre for museumsundervisning i Øst- og Vestdanmark. Imidlertid har man ønsket at oprette en national skoletjeneste. Men akkurat som med Kulturstyrelsen, er større gennemsigtighed blevet efterlyst, da eksempelvis Museum Sønderjylland selv har skullet efterlyse information om projektet.

Fra efteråret 2013 er det oprettet et nyt nationalt netværk, koordineret af Skoletjenesten på Sjælland. Tre af koordinatorerne er netop blevet ansat fra 1/3 2014.

For at det skal blive nationalt, må det ikke ligge under Skoletjenesten. Det er blevet forslået at en kobling til MiD kunne kvalificere netværket, for at sikre sig at der bliver tale om mere en kontakt fra museum til museum.

3) Regnskab til godkendelse

Ændrede poster er hjemmesiden, der nu er gratis, samt øgede udgifter til studietur i forbindelse med årsmøde i GEM. Ydermere er der afsat penge til PR. Arkivarer og biblioteker er nævnt som målgruppe.

Det henstilles til bestyrelsen at træffe en afgørelse om det.

Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev godkendt.

5) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6) Valg til bestyrelse

[a] Valg af to medlemmer til den ordinære bestyrelse.

Der var fire kandidater til bestyrelsen:

– Mette Liv Skovgaard (National museet og Nationalt Netværk af Skoletjenester.), bidrage med kontakt til GEM.

– Mie Marie Vinther Ellekilde (MMEX), vil arbejde for digitale videnstiltag og vidensdeling.

– Tine Seligmann (Museet for Samtidskunst), vil skabe samarbejde på tværs af kultur- og naturhistoriske museer

– Birgit Pedersen (AROS), der har arbejdet med MiD i en årrække, vil kæmpe for formidling til alle.

Mette Liv Skovgaard og Birgit Pedersen blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer.

[b] To suppleanter til bestyrelsen.

Mie Marie Vinter Ellekilde og Tine Seligmann blev valgt ind som suppleanter.

[c] 2 revisorer. Inger Marie Hyldgaard (Museum Østjylland) Anneli Kunosson (Holbæk Museum)

[d] 1 revisorsuppleant. Peter Larsen (fortsætter)

7) Eventuelt.

Bestyrelsen

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Michael Gyldendal (formand)

Birgit Pedersen (næstformand)

Henrik Sell (kasserer)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s